cách dùng hàm countif | cách dùng hàm countifsLink file bài tập:
DÙNG HÀM COUNT , COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA
1. Hàm COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số
= COUNT(Value1, [value2],….)
Trong Đó:
– value1: tham số bắt buộc. Giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm
– value2,…: Hàm COUNT chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm số

2. Hàm COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng

= COUNTA (Value1, [value2], [value3],…)
Trong Đó: Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm. Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.

3. COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống
= COUNTBLANK(range)

4. Hàm COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện
=COUNTIF (Range, Criteria)

Các tham số:
Range: là dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm có điều kiện.
Criteria: là điều kiện để một ô được đếm.
5. Hàm COUNTIFS() đếm số ô nằm trong nhiều phạm vi cùng thỏa mãn một hay nhiều điều kiện khác nhau.

Cú pháp
=COUNTIFS(criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

Trong đó:

– criteria_range1: phạm vi thứ nhất cần đánh giá điều kiện, bắt buộc.

– criteria1: điều kiện cho phạm vi thứ nhất, bắt buộc.

– criteria_range2, criteria2: những phạm vi và điều kiện bổ sung, các bạn có thể tùy chọn và tối đa là 127 cặp criteria_range,criteria.

Nguồn: https://safevn.net

Xem thêm bài viết khác: https://safevn.net/tong-hop/

Article Categories:
Tồng Hợp

Comments

  • Great thanks

    Vijaya Marakala June 28, 2020 3:57 pm Reply
  • very cool

    Disquera Virtual Publishing June 28, 2020 3:57 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *