03. Nhóm hàm Sum, Count, CountaHọc Excel 123

1. HÀM SUM

Cú Pháp: =SUM number 1, number 2, …

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Chú ý:

– Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ:

=SUM 1, 2, 3 có giá trị bằng 6.

=SUM 2, 3, TRUE có giá trị bằng 6.

=SUM “2”,”3”,1 có giá trị bằng 6.

2. HÀM COUNT

Cú pháp: = COUNT value1, value2, …
value1, value2, … : Có thể có từ 1 đến 255 đối số, con số này trong Excel 2003 trở về trước chỉ là 30, các đối số có thể chứa hoặc tham chiếu tới nhiều loại dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ những đối số có chứa số mới được đếm
Lưu ý
Những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số sẽ được đếm; còn những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ bị bỏ qua
Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được đếm; còn các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng hay tham chiếu đó sẽ bị bỏ qua
Nếu cần đếm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm COUNTA, với cùng cú pháp. COUNTA thường được dùng để đếm các ô “không rỗng” bên trong một danh sách.

3. HÀM COUNTA
Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTA value1, value2, …
Trong đó:

value1, value2: Danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị value còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 giá trị value.

Chú ý:

Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ ô trống.

Trường hợp không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi thì sử dụng hàm COUNT

Nguồn: https://safevn.net

Xem thêm bài viết khác: https://safevn.net/tong-hop/

Article Categories:
Tồng Hợp

Comments

  • vừa học vừa nghe nhạc hay quá 😀

    Trần Hiệu June 29, 2020 5:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *